PRIJAVITE SE: Seminar 26.05.2023. godine – hotel Jelena Banja Luka

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on skype
Share on email
Share on whatsapp

Poštovani,

Pozivamo Vas na stručnu obuku koja ima za temu praktičnu primjenu Zakona o javnim nabavkama i podzakonskih akata. Izmjene Zakona su u praksi dovele do različitih tumačenja pojedinih pravnih instituta od strane ponuđača i ugovornih organa, tako da će tema seminara upravo biti pravilna primjena pojedinih odredbi Zakona u praksi, a stim u vezi i postupanje ugovornih organa i ponuđača u konkretnim situacijama. Na seminaru će biti prezentovani i stavovi Agencije za javne nabavke po pojedinim pravnim pitanjima. Kao jedno od najznačajnijih pitanja za kvalitetnu pripremu tenderske dokumentacije, ali i ponuda, posebno će se obraditi kvalifikacioni uslovi (čl. 45 – 51. ZJN), a završni dio seminara je predviđen za interaktivnu komunikaciju sa učesnicima seminara, vezano za konkretna sporna pitanja u praksi. 

Seminar će se održati dana 26.05.2023.. godine u hotelu Jelena u Banjoj Luci. 

U prilogu je Poziv na seminar i Prijavni obrazac, sa detaljima stručne obuke.

S poštovanjem,

Prijavite se!

Možete prijaviti svoje učešće jednostavnim popunjavanjem forme sa desne strane. Po primanju vaše prijave javit će Vam se naša služba za registracije kako biste utvrdili sljedeće korake.